Informacje

Sprawdzian w 2016 roku - terminy

informacje: dla ucznia

Termin główny, to 5 kwietnia 2016 r. (wtorek).
Termin dodatkowy, to 2 czerwca 2016 r. (czwartek).

Terminy szczegółowe.

Termin główny - 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Termin dodatkowy - 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Termin ogłaszania wyników sprawdzianu:
27 maja 2016 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:
17 czerwca 2016 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
24 czerwca 2016 r.

Wszystko na to wskazuje, że sprawdzian ten będzie ostatni ze względu na planowane zmiany w oświacie.

źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą się też odnosić do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego (klasy I-III).
Matematyka jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. W klasie VI szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania z zakresu matematyki określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI). Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki (I etap edukacyjny: klasy I–III).
Gramatyka: czasownik, rzeczownik, przedimek, przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek, spójnik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.