Polityka prywatności aplikacji

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Egzamin ósmoklasisty - testy i zadania” (zwanej dalej „Aplikacją”).
2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
4. Używając aplikacji Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.
5. Administratorem danych osobowych jest Grupa StudentNews.pl Sp. z o.o., ul. Ulubiona 34, 32-085 Modlnica, Polska, NIP 9512091677, REGON 015603965, KRS 0000171226.

§ 2 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie korzystania z Aplikacji, Aplikacja anonimowo zbiera dane dotyczące m.in. wydajności jej funkcjonowania, występowania błędów, bezpieczeństwa i dane statystyczne.
2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z dodatkowej funkcjonalności wykorzystując usługę logowania firm Google, Facebook lub Apple. W przypadku skorzystania z tej funkcjonalności możemy zapisywać na serwerze identyfikator użytkownika, adres email i nick, które zostały podane przez użytkownika w trakcie rejestracji portalowi, przez którego następuje logowanie. Dane te są niezbędne do realizacji dodatkowej funkcjonalności.
3. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: identyfikator urządzenia, informacje o urządzeniu oraz sposobie używania aplikacji, adres IP, ciasteczka (cookies), pamięć przeglądarki, pamięć podręczna użytkownika. Wykorzystujemy również tagi pikselowe monitorujące aktywność Użytkownika. Aplikacja może korzystać z wtyczek społecznościowych i multimedialnych Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Wykop oraz Youtube, które posiadają własne cookies i własne polityki prywatności.
4. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy:
- Firmie StudentNews.eu Sp. z o.o. zapewniającej pełną obsługę informatyczną serwerów i aplikacji,
- Firmie Google, poprzez narzędzie analityczne Google Analytics (https://policies.google.com/privacy) oraz Firebase Crashlytics (https://firebase.google.com/support/privacy),
- Firmie OVH SAS utrzymującej nasze serwery. 
5. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
6. Firmie Gemius celem prowadzenia pomiarów statystycznych. Szczegóły na stronie.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 f) Ustawy RODO (nasz uzasadniony interes) przez Administratora oraz podmioty wymienione w §2 p. 3 w następujących celach: 
1. statystycznych i analitycznych,
2. zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury informatycznej zapewniającej działanie aplikacji, wykrywaniu nadużyć i egzekwowaniu roszczeń prawnych,
3. marketingu bezpośredniego, np. informowaniu użytkowników o naszych usługach i prezentowania innych reklam,
4. wprowadzania ulepszeń i poprawek w aplikacji i treściach prezentowanych przez aplikację.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy RODO. 
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym, stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią, innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nimi umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa, zewnętrznym usługodawcom wymienionym w §2.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w zakresie prawa. Aktualna wersja Polityki prywatności jest dostępna na stronie https://dlaucznia.info/terms/app.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. 
2. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
4. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail privacy @ studentnews .pl oraz odinstalowanie aplikacji.
5. Użytkownik może uzyskać więcej informacji kontaktując się z Administratorem przez e-mail: privacy @ studentnews .pl lub tradycyjnie na powyższy adres siedziby Grupy StudentNews.pl Sp. z o.o.
6. W razie wątpliwości lub zastrzeżeń co do sposobu, w jaki Administrator przetwarza dane Użytkownika, Użytkownik jest zachęcany do kontaktu w pierwszej kolejności z Administratorem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl.


Data aktualizacji polityki prywatności: 27 sierpnia 2021 r.