dlaucznia.info

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2021

podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2021

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2021 r., przystąpiło 357 060 spośród 367 834 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%).

LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE GŁÓWNYM 2021 R .

Przedmiot egzaminacyjny

Arkusz w wersji standardowej

Arkusz w wersji dostosowanej

Razem

Język polski

342797

14263

357060

Matematyka

342702

14283

356985

w tym matematyka w języku litewskim

26

1

Języki obce nowożytne

345856

11059

356915


ARKUSZE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021 R .

Przedmiot
egzaminacyjny

Krótka charakterystyka arkusza egzaminacyjnego

Język polski

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów.

Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu Przyjaciel mądrości Tadeusza Płużańskiego). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury - kart z kalendarza inspirowanych lekturami szkolnymi - oraz napisania zaproszenia.

W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym - rozprawkę - albo wypowiedź o charakterze twórczym - opowiadanie.

Matematyka

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych - dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

Język obcy nowożytny

Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punktów (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).


Wyniki

Język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały odbiór tekstów kultury (w tym tekstów ikonicznych) i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji.

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 47% punktów możliwych do zdobycia. Jednym z zadań, z którymi uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie 11. Sprawdzało ono umiejętność analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu.

Język obcy nowożytny

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:
  • z języka angielskiego – 66% punktów
  • z języka francuskiego – 79% punktów
  • z języka hiszpańskiego – 69% punktów
  • z języka niemieckiego – 49% punktów
  • z języka rosyjskiego – 57% punktów
  • z języka włoskiego – 77% punktów.

Komentarze
Ostatnie:
3.02.2022 12:37
Dodał(a): ~redakcja
Bardzo dziękujemy tobie UD, poprawiliśmy.
31.01.2022 18:19
Dodał(a): ~[UD]
chodzi o matematykę oczywiście ...
31.01.2022 18:17
Dodał(a): ~[UD]
czy w rozwiązaniu zad.11 nie powinno być 25wygranych a nie 120. wg.strony dobra odp. to 120 (??) pzdr UD
Polityka Prywatności