aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2021

podsumowanie egzaminu ósmoklasisty 2021

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2021 r., przystąpiło 357 060 spośród 367 834 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%).

LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE GŁÓWNYM 2021 R .

Przedmiot egzaminacyjny

Arkusz w wersji standardowej

Arkusz w wersji dostosowanej

Razem

Język polski

342797

14263

357060

Matematyka

342702

14283

356985

w tym matematyka w języku litewskim

26

1

Języki obce nowożytne

345856

11059

356915


ARKUSZE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021 R .

Przedmiot
egzaminacyjny

Krótka charakterystyka arkusza egzaminacyjnego

Język polski

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów.

Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu Przyjaciel mądrości Tadeusza Płużańskiego). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury - kart z kalendarza inspirowanych lekturami szkolnymi - oraz napisania zaproszenia.

W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym - rozprawkę - albo wypowiedź o charakterze twórczym - opowiadanie.

Matematyka

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych - dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

Język obcy nowożytny

Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punktów (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).


Wyniki

Język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały odbiór tekstów kultury (w tym tekstów ikonicznych) i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji.

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 47% punktów możliwych do zdobycia. Jednym z zadań, z którymi uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie 11. Sprawdzało ono umiejętność analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu.

Język obcy nowożytny

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:
  • z języka angielskiego – 66% punktów
  • z języka francuskiego – 79% punktów
  • z języka hiszpańskiego – 69% punktów
  • z języka niemieckiego – 49% punktów
  • z języka rosyjskiego – 57% punktów
  • z języka włoskiego – 77% punktów.

Komentarze
Ostatnie:
3.02.2022 12:37
Dodał(a): ~redakcja
Bardzo dziękujemy tobie UD, poprawiliśmy.
31.01.2022 18:19
Dodał(a): ~[UD]
chodzi o matematykę oczywiście ...
31.01.2022 18:17
Dodał(a): ~[UD]
czy w rozwiązaniu zad.11 nie powinno być 25wygranych a nie 120. wg.strony dobra odp. to 120 (??) pzdr UD
Polityka Prywatności