Informacje, artykuły

Koniec sierpnia oznacza, że szkoła za pasem. To ostatni dzwonek na zakup wyprawki szkolnej. Coraz więcej rodziców rezygnuje ze sklepowych kolejek i decyduje się na zakupy przy użyciu domowego komputera. Zanim przystąpimy do zakupów, warto sprawdzić co i gdzie kupujemy, żeby nie trafić ze stacjonarnego deszczu pod internetową rynnę.
Szanowni Państwo
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości Instytut Pamięci Narodowej przygotował niespodziankę dla wszystkich pierwszoklasistów w całym kraju, którzy w poniedziałek, 3 września 2018 r., rozpoczną swoją edukacyjną ścieżkę. Każdy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzyma specjalny zeszyt i ołówek z graficznymi motywami nawiązującymi do pięknego jubileuszu odrodzenia się Ojczyzny.
Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej, co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.
Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.
Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej. Oddział taki będzie mogła utworzyć każda szkoła podstawowa, a do oddziałów tych będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.
Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, będą przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Podstawowe informacje o sprawdzianie, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2014/2015. Zasady ogólne, części oraz przebieg sprawdzianu, zadania i wyniki, zwolnienia dla laureatów konkursów i olimpiad.
Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności