aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Matematyka - próbny egzamin ósmoklasisty 2021 - pytania i odpowiedzi

Data: 18 marca 2021
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 100 minut
Liczba punktów: 25

dostępne także:
w formie testu


Lista zadań

Zadanie 1. (0–1)
W szkole Adama w gazetce szkolnej ukazał się artykuł, dotyczący wyboru przez ósmoklasistów szkoły ponadpodstawowej.
Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje.

I. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów.
II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych.
III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole.
 
Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 2. (0–1)
Piłki tenisowe zapakowano do 186 jednakowych pudełek. Do każdego z tych pudełek włożono po 6 piłek.

Oceń prawdziwość podanych zdań.
Liczba wszystkich spakowanych piłek jest podzielna przez 4.
Wszystkie te piłki można byłoby spakować do większych pudełek – po 9 piłek w każdym.
Zadanie 3. (0–1)
Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 4. (0–1)
Dane są trzy wyrażenia:

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń
Zadanie 5. (0–1)
Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z 2 części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 10-minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17:45, a zakończyły o godzinie 19:05.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie
Zadanie 6. (0–1)
Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł. Po obu obniżkach laptop kosztuje 2400 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań.
Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował 3000 zł.
Po obu obniżkach cena laptopa stanowi 85% ceny początkowej.
Zadanie 7. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia  jest równa
Zadanie 8. (0–1)
Uzupełnij zdania. Dla obu zdań wybierz poprawną odpowiedź.
Wartość wyrażenia8a.jpgjest równa
Wartość wyrażenia8b.jpgjest równa
Zadanie 9. (0–1)
Na festyn przygotowano loterię, w której było 120 losów, w tym 80 wygrywających. Przed rozpoczęciem festynu dołożono jeszcze 20 losów wygrywających i 20 przegrywających.

Czy prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego w tej loterii zmieniło się po dołożeniu losów? Wybierz odpowiedź oraz jej uzasadnienie.
ponieważ
Zadanie 10. (0–1)
Zależność między liczbą przekątnych (k) a liczbą boków (n) wielokąta wypukłego określa wzór10.jpg.

Oceń prawdziwość podanych zdań.
Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest trzy razy większa od liczby przekątnych w czworokącie wypukłym.
Liczba przekątnych w ośmiokącie wypukłym jest o 11 większa od liczby przekątnych w sześciokącie wypukłym.
Zadanie 11. (0–1)
W zeszycie w linie narysowano dwa równoległoboki i trójkąt w sposób pokazany na rysunku. Odległości między sąsiednimi liniami są jednakowe. Podstawy wszystkich tych figur mają taką samą długość. Pole równoległoboku P jest równe 4.
Oceń prawdziwość podanych zdań.
Pole równoległoboku R jest równe 8.
Pole trójkąta S jest równe 4.
Zadanie 12. (0–1)
W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 2 : 3 : 7.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Trójkąt o podanych własnościach jest
Zadanie 13. (0–1)
Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 11 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EFCD stanowi 27 pola prostokąta ABCD.
Oceń prawdziwość podanych zdań.
Pole prostokąta ABCD jest równe 77 cm2.
Odcinek AE ma długość 7 cm.
Zadanie 14. (0–1)
Bok rombu ma długość 17 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole tego rombu jest równe
Zadanie 15. (0–1)
Dwa sześciany – jeden o krawędzi 2 i drugi o krawędzi 3 – pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe
Zadanie 16. (0–2)
Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał 2 razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil 2 razy mniej niż Jędrek. Uzasadnij, że Kamil otrzymał 17 tej kwoty.

Zadanie 17. (0–3)
Na rysunku pokazano plan dwóch dróg, którymi Ula chodzi do szkoły.
Przyjmij, że Ula porusza się ze stałą prędkością 4 km/h. Oblicz, o ile minut krócej Ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A.

Zadanie 18. (0–2)
W kwiaciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni?

Zadanie 19. (0–3)
Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu 400 cm2. Figurę tę podzielono na kwadrat K1 o polu 49 cm2 i kwadrat K2 oraz figurę F (patrz rysunek).
Oblicz obwód figury F.

Polityka Prywatności