aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język angielski - próbny egzamin ósmoklasisty 2021 - pytania i odpowiedzi

Data: 19 marca 2021
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 55

dostępne także:
w formie testu


Lista zadań

Zadanie 1. (0–5)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.–1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
We wskazówce jest transkrypcja ale na egzaminie jej nie ma.
Zadanie 1.1.
Which picture did Sally draw?
Zadanie 1.2.
Where did the girl find the scissors?
Zadanie 1.3.
Where are the teenagers talking?
Zadanie 1.4.
The speaker is talking about
Zadanie 1.5.
Jill White is calling to
Zadanie 2. (0–4)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi uczestników teleturniejów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E).
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja ale na egzaminie jej nie ma.
A. We did well in two sports activities.
B. I couldn’t answer one of the questions.
C. My team didn’t remember even the basic facts.
D. I had to keep my success a secret for some time.
E. My quiz partner and I were interested in different topics.
Zadanie 2.1.
wypowiedź 1.
Zadanie 2.2.
wypowiedź 2.
Zadanie 2.3.
wypowiedź 3.
Zadanie 2.4.
wypowiedź 4.
Zadanie 3. (0–3)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie wypowiedź Judy o „kapsule czasu”. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.–3.3. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
We wskazówce jest transkrypcja ale na egzaminie jej nie ma.
JUDY AND MOLLY’S TIME CAPSULE
The time capsule was a box made of 3.1. _________________________ that the two sisters put into the ground in their garden
Judy was very surprised to find a photo of her 3.2. ________________________ in the time capsule.
The girls are going to open the time capsule again in 3.3. ___________________________ years’ time.

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

W zadaniu otwartym sprawdzającym rozumienie ze słuchu uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 3. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Przykładowe akceptowane odpowiedzi:
3.1. wod
3.2. teddi beare
3.3. sevn 

Zadanie 4. (0–4)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z sytuacjami życia codziennego (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E).
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja ale na egzaminie jej nie ma.
A. It’s because I can’t find my coat.
B. How about going in the blue dress?
C. Thanks, it’s my favourite one.
D. I’d like to buy a yellow scarf, please.
E. They look great on you.
Zadanie 4.1.
wypowiedź 1.
Zadanie 4.2.
wypowiedź 2.
Zadanie 4.3.
wypowiedź 3.
Zadanie 4.4.
wypowiedź 4.
Zadanie 5. (0–4)
Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję.
Zadanie 5.1.
Kolega prosi Cię o pomoc. Zgadzasz się. Co mu odpowiesz?
Zadanie 5.2.
Twój kolega jest smutny. Jak zapytasz go o powód zmartwienia?
Zadanie 5.3.
Chcesz namówić koleżankę na wycieczkę rowerową. Jak jej to zaproponujesz?
Zadanie 5.4.
Twoja koleżanka wygrała zawody sportowe. Jak wyrazisz radość z tego powodu?
Zadanie 6. (0–2)
Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę (6.1.–6.2.) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
Zadanie 6.1.
- Hey boys! You 6.1. ___________________ there! It’s dangerous!
- OK. Sorry! We’re coming back!
Zadanie 6.2.
- What 6.2. __________________ of our new history teacher?
- Oh, he seems to be very nice and his lessons are interesting.

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

W zadaniu otwartym sprawdzającym znajomość funkcji językowych uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 6. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi:
6.1. can’t swimm
6.2. do you thinck 
Zadanie 7. (0–4)
Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Message
From: Laura
To: Sue
Subject: Science project

Hi Sue,
Do you want to work with me and Tom on the science project? It’s going to be fun! I have already chosen the plane we’re going to build. Tom’s bringing the materials. But we still need someone to speak about the project at School Science Day. Would you like to do it?
Laura
Zadanie 7.1.
Laura is asking Sue to

Zadanie 7.2.
The text was written by a company which
 
Emily,
I’m thinking of taking part in a 5-kilometre run next month. Tom gave me some advice on how to prepare for it. He suggested running twice a week. Would you like to join me? If you agree, I will create a playlist with our favourite music to listen to while running. What do you think?
Mary
Zadanie 7.3.
In her message, Mary
 
YOU can decide on the new collection of books to borrow
Give suggestions for titles you would like to read. Share your favourite authors with us, and recommend books you have read. Fill in our online questionnaire.

We will buy the top 50 books. They will be available to borrow from July.
Zadanie 7.4.
The text is about
Zadanie 8. (0–3)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wybierz w każdą lukę (8.1.–8.3.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
MISSING SMARTPHONE
Two weeks ago, I bought the smartphone of my dreams. 8.1. All that time, I didn’t spend a penny on sweets or games. You can imagine how happy I was when I got it.
Last Friday, however, when I came home from the cinema, I found that my phone wasn’t in my bag. “How can I check if it is somewhere here at home?” I thought. Then, I looked at my desk and an idea came to my mind. 8.2. I did that immediately, hoping to hear the sound of my phone somewhere in the flat. Unfortunately, all I could hear was complete silence.
Luckily, my brother told me that my smartphone has an app which lets me check its location anytime. 8.3. We went there right away and discovered that it was lying under my seat.
Na podstawie: http://mylostcellphone.com
A. I could send a message to my phone from my laptop.
B. It took me a year to save the money I needed.
C. He thought I was playing a joke on him.
D. We used it and found that the phone was still at the cinema.
Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj trzy zaproszenia na imprezy z udziałem sławnych ludzi (A–C) oraz zdania 9.1.–9.4. Do każdego zdania dopasuj właściwe zaproszenie.
Uwaga! Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.

A.
INVITATION
Spend an exciting Saturday morning with the famous Bobby Right himself! 

This time he’s not going to show us any football tricks. 
Bobby will try to make more pancakes in one hour than his teammate, Adam Storm.
Bobby is on a diet so we won’t ask him to eat them.

Who will win?
Come and support Bobby and Adam!


B.

You can’t miss this Saturday’s event at our town stadium.
The winner of the latest edition of the TV program Super Cook, Tony Marcello, invites you to join him for our balance-a-footballon-your-head challenge. The more people who come, the more money our sponsors will give to support the local hospital and its patients.

After the challenge, you will be able to try snacks that we will prepare using Tony’s recipes!


C.
Only this Saturday at our school!
A fantastic meeting with the famous marathon runner, Monica Miles. Monica will show us how to make the meals she eats to keep fit. “It’s fun and easy,” she says.
This session will be very helpful for those who think that making healthy food is complicated.
Come and see for yourselves! 
Zadanie 9.1.
At this meeting you will find out more about a celebrity’s diet.
Zadanie 9.2.
At this meeting a celebrity will take part in a cooking competition.
Zadanie 9.3.
At this meeting a well-known person will give a cooking lesson.
Zadanie 9.4.
At this meeting you will help people with health problems.
Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj teksty. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.–10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.


What is dogtrekking?
Dogtrekking is a great way of spending time in the open air with your dog.
It’s a fast walk with your dog, not in the city or the park but in a forest or mountain area.
A dogtrekking walk is between 10 km and 50 km long.

What do I need to start dogtrekking?
You need a special dog lead1 which you put around your body like a belt.

When can I do dogtrekking?
Dogtrekking meetings take place once a month. Follow us on social media for dates and times.WITH AN INSTRUCTOR
24th April

JOIN OUR DOGTREKKING CLUB!

Price: 
£5/person
£2 to rent an elastic dog lead
Group size: 2-20
Time and place: 
We meet at Castle Lake car park at 1 p.m.
We set off at 1.30 p.m. Duration: 2 hours 30 minutes
Bring with you: comfortable shoes & a bottle of water

1 Dog lead – smycz dla psa.
Wiadomość
Do: Maciek
Od: Tomek
Temat: Dogtrekking

Cześć Maciek,
Jak Ci się mieszka w Anglii? Znalazłem w Internecie coś, co może Cię zaciekawić. Wiem, że lubisz chodzić na spacery ze swoim psem. Czy słyszałeś o dogtrekkingu? Jest podobny do zwykłych spacerów, ale odbywa się głównie 10.1. ......................... albo w lesie i chodzi się o wiele szybciej niż normalnie.
W pobliżu Twojego domu jest taki klub dogtrekkingu. Najbliższe spotkanie jest już 24 kwietnia. Ale jeśli ten termin Ci nie pasuje, to nie martw się, bo członkowie tego klubu spotykają się co 10.2. .......................... .
Tym razem zbiórka jest na parkingu przy Castle Lake o godzinie 10.3. .......................... . Do dogtrekkingu potrzebujesz specjalnej smyczy, ale możesz ją wypożyczyć w klubie.
Daj mi znać, co sądzisz o tym pomyśle.
Tomek
Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


A. boiled
B. bring
C. difficult
D. hard
E. keep
F. made
5 facts about ice cream
- Marco Polo (1254–1324) was the first person to 11.1. the recipe for ice cream from the Far East to Europe.
- The two most popular flavours1 are vanilla and chocolate, but hot-dog-flavoured ice cream has its fans too!
- The biggest ice cream was 11.2. in Edmonton, Canada, in 1988. It weighed 24 tonnes.
- One of the main ingredients in ice cream is actually air. Without air, ice cream would be as 11.3. as a rock.
- July was declared “National Ice Cream Month” in 1984 in the USA.
Na podstawie: www.idfa.org
1 Flavour – smak.
Zadanie 12. (0–3)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.3.
NAME A PENGUIN
Would you like to name a penguin? If so, this is your chance 12.1. a baby royal penguin from Chicago Zoo needs a name.
The animal was born this spring and is a happy little girl penguin. You can see her on the Zoo’s live YouTube webcam. It’s easy to see which penguin you should choose the name for. Our baby royal penguin 12.2. a red ring on her leg.
We are waiting for 12.3. suggestions!
The winning name will be published on our website on 30th June.
Zadanie 13. (0–3)
Uzupełnij zdania 13.1.–13.3. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.
Zadanie 13.1.
My best friend is much (good / geography) than anyone else in our class.
Zadanie 13.2.
I learned to swim when I (be / six / year) old.
Zadanie 13.3.
If we (not / hurry) up, we’ll miss the bus.

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

W zadaniu otwartym sprawdzającym rozumienie ze słuchu uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 13. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Przykładowe akceptowane odpowiedzi:
13.1. beter at geography
13.2. was six yaers
13.3. don't hury
Zadanie 14. (0–10)
Właśnie ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej, którą przygotowałeś(-aś) wraz z kolegami z klasy. W e-mailu do koleżanki z Nowego Jorku:
• wyjaśnij, dlaczego postanowiliście tworzyć tę gazetkę
• napisz, jakie są Twoje obowiązki związane z przygotowywaniem tej gazetki
• poinformuj, jaki temat planujecie przedstawić w drugim numerze gazetki i dlaczego właśnie ten.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Do: abc@abc.com
Temat: School newspaper

Hi Emma,
Yesterday we published the first edition of our school newspaper. My class prepared it, and everyone says that it’s great.
.........................
.........................
Polityka Prywatności