aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język angielski - egzamin ósmoklasisty 2020 - pytania i odpowiedzi

Data: 18 czerwca 2020 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 60

dostępne także:
w formie testu


Lista zadań

Zadanie 1. (0–5)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.–1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie będzie).
pwz: 77%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.1.
Which cake are Olivia and her father going to buy today?
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.2.
How are the boy and the girl travelling to the castle?
pwz: 71%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.3.
Where are Natalie and Kevin?
pwz: 64%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.4.
The boy and the girl are talking about
pwz: 54%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.5.
The woman wants to
Zadanie 2. (0–4)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat zakupów przez internet. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E).
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie będzie).
A. I made a mistake when selecting a product.
B. I paid a lot for the product but it was worth it.
C. Nobody told me when my package was delivered.
D. My son didn’t get the product that I ordered for him.
E. I couldn’t buy what I wanted because of a technical problem.
pwz: 54%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.1.
wypowiedź 1.
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.2.
wypowiedź 2.
pwz: 40%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.3.
wypowiedź 3.
pwz: 55%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.4.
wypowiedź 4.
Zadanie 3. (0–4)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat trzymania skunksa w domu. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.–3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie będzie).
JONATHAN’S PET SKUNK
pwz: 69%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Jonathan wanted a 3.1. ___________ for his birthday but he got a skunk.
pwz: 32%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Jonathan takes it for a walk 3.2. ___________ a day.
pwz: 29%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Jonathan’s skunk eats 3.3. ___________ and ___________.
pwz: 41%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Jonathan’s skunk can 3.4. ___________.

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią*

W zadaniu otwartym sprawdzającym rozumienie ze słuchu uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

* Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 3. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Zadanie

Przykładowe akceptowane odpowiedzi

3.1.

rubbit, rabbyt, robbit, rabbid

3.2.

twise, two taims

3.3.

eggs and friut / egs and fruit

3.4

oppen dors / oupen doorz


Zadanie 4. (0–4)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi dotyczące kontaktów towarzyskich (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E).
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie będzie).
A. That’s true. I really like her.
B. I think she had to babysit her little sister.
C. I am. My name is Alice, nice to meet you.
D. Yes, my brother is going to a party tonight.
E. Sure, but don’t invite more than 10 people.
pwz: 69%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.1.
wypowiedź 1.
pwz: 44%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.2.
wypowiedź 2.
pwz: 74%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.3.
wypowiedź 3.
pwz: 77%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.4.
wypowiedź 4.
Zadanie 5. (0–4)
Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję.
pwz: 91%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.1.
Koleżanka informuje Cię, że znany pisarz będzie podpisywał swoje książki w lokalnej bibliotece. Bardzo Cię to zaskoczyło. Co jej powiesz?
pwz: 65%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.2.
Chcesz utrzymywać kontakt z kolegą, który przeprowadza się do innego miasta. Co mu powiesz?
pwz: 85%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.3.
Pokłóciłeś/Pokłóciłaś się z koleżanką. Jak ją przeprosisz?
pwz: 58%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.4.
Kolega chce popływać w rzece. Uważasz, że nie powinien tego robić. Co mu powiesz?
Zadanie 6. (0–3)
Uzupełnij rozmowę telefoniczną. Wpisz w każdą lukę (6.1.–6.3.) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.
pwz: 42%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Grandma: Hello Ben.
Ben: Good morning Grandma. 6.1. (ask) you to do something for me?
Grandma: Sure. What is it?
pwz: 16%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Ben: Well, we are organising a cake sale at our school.
Grandma: Sounds great!
Ben: I want to make a chocolate cake but I 6.2. (no) how to do it.
pwz: 21%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Grandma: No problem, I’ll make it for you.
Ben: Oh, I 6.3. (like) it myself. I just need you to show me how.
Grandma: OK, come over at 5 o’clock, then.
Ben: Thank you so much! See you in the afternoon!

Szczegóły odpowiedzi wraz z uzasadnieniem

Zad.

Odpowiedź oczekiwana

6.1.

Can/Could/May/Might I ask

6.2.

have no idea / have no clue

6.3.

would like to do/make/bake


Zad.

Przykłady odpowiedzi akceptowalnych

Uzasadnienie

6.1.

What if I ask


Can i ask

Akceptuje się zapis I małą literą


6.2.

have no recipe on / have no recipe / have no experience / have no experience on / have no information on / Can no longer remember

Wymagane jest wskazanie, że mówiący

have no recall/recollection/knowledge /memory of

nie wie, jak przygotować ciasto.

have no idea about / have no idea on /


got no idea / ‘ve got no idea


do have no idea

Dopuszczalne wyrażenie emfatyczne.

I have no idea

Dopuszczalne jest przepisanie słowa przed luką.

found no recipes


have no knowledge on


am no expert on


have no experience of/in/about


6.3.

would like to make it

Dopuszczalne jest przepisanie słowa za luką - mimo przekroczonego limitu.

would like to try/prepare/attempt


‘d/would like to learn/decorateZad.

Przykłady odpowiedzi niepoprawnych

Uzasadnienie


6.1.

I can/need to ask / I want to ask

Poważny błąd językowy, wymagana jest konstrukcja zdania pytającego.

Ask / asked / I asked / Am I ask / Do I ask / me ask

Poważny błąd językowy.

Is it OK if I ask / Do you think I can ask / Will it be fine if I ask

Przekroczony limit słów.

Can I asking / me ask / Can I ask to

Poważny błąd językowy.

would like ask

Poważny błąd językowy.

Would I ask

Poważny błąd językowy.

Can I ask about


What if I asked

Zmiana formy czasownika ask.


6.2.

no idea / no know

Poważny błąd językowy.

has no idea/clue

Poważny błąd językowy.

have no ideas / have no instruction / have no skills / have no ability / have no green idea

Poważny błąd językowy.

had no idea/clue

Odpowiedź nielogiczna, nie pasuje do kontekstu.

think no one knows

Odpowiedź nielogiczna, nie pasuje do kontekstu.

don’t know / haven’t got any idea /

Odpowiedź nie zawiera wymaganego

don’t remember

słowa no.

can’t make it

Odpowiedź nie pasuje do otoczenia luki.

I have no

Odpowiedź nie pasuje do otoczenia luki.

don’t no / no have idea / don’t no know


have no recipe and idea

Przekroczony limit słów.


6.3.

like doing / like to make/do/learn

Odpowiedź nie pasuje do przedstawionej sytuacji.

like you / do like it

Nielogiczne uzupełnienie luki; odpowiedź nie pasuje do przedstawionej sytuacji.

want to do / would prefer to make

Odpowiedź nie zawiera wymaganego słowa like.

Would like to have a go at / would like

Przekroczony limit słów.

to try doing / would like to learn to do / would like to practise doing


will like to do


just like / like you teaching


‘d like do / fell like doing / would like to cook

Poważny błąd językowy.

would like to see

Odpowiedź nie pasuje do przedstawionej sytuacji.


Zadanie 7. (0–4)
Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Amanda’s Diary

Monday, 6 th April 
Funny things happen to me sometimes. Two days ago, I found a rose on my doorstep. I thought it was from a boy I’d met, so I put it in my room. But yesterday my sister came back home after a date and asked me if I had seen her rose. It turned out that her boyfriend had left the flower for her! We both had a good laugh about it.
pwz: 62%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.1.
Amanda took the rose because


7.jpg
A NEWLY RENOVATED, VERY COMFORTABLE SOFA FOR SALE
GREAT CONDITION, LOW PRICE
It needs to go quickly because we’re moving away.
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.2.
The text was written by a person who


1.gif
pwz: 74%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.3.
The author of the text


pwz: 65%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.4.
Both texts are about
Zadanie 8. (0–4)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wybierz w każdą lukę (8.1.–8.4.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
RAINING POETRY
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

If you’re walking in Boston when it rains, make sure to look under your feet. 8.1. It is part of an art project called Raining Poetry.
pwz: 37%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

A team of young artists installed the first poem for this year’s National Poetry Month in Boston. 8.2. All of them were painted using a special spray, which cannot be seen on a dry, sunny day. But when raindrops start falling from the sky, the poems appear on the ground.
pwz: 53%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

By now you can find the poems in many parts of the city. They were all chosen by Danielle Georges, a poet from Boston. 8.3. The project’s organizers hope that these subjects will inspire people to go for walks in wet weather.
pwz: 67%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

So far, all of the poems are in English. 8.4. They plan to start with Portuguese and Spanish, which are widely spoken in Boston.
Na podstawie: www.tweentribune.com
A. However, the project’s organizers are going to add new ones in other languages.
B. Don’t be surprised if you see a poem on the wet pavement.
C. That’s why this special paint only lasts about eight weeks.
D. A few more were added a week after that event.
E. She selected poems only about water and rain.
Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj trzy wpisy (A–C) zamieszczone na forum przez osoby, które będą gościć uczniów w ramach międzynarodowej wymiany, oraz zdania 9.1.–9.4. Do każdego zdania dopasuj właściwy wpis.
Uwaga! Jeden z wpisów pasuje do dwóch zdań.


STUDENT EXCHANGE FORUM

A. Sue

We’re going to be a host family for Kostas, a student from Greece. I haven’t talked to him yet and I’m curious about what he’s like. Is he outgoing or shy? Tomorrow I should get his first email and I’m sure we’ll become friends. His room is quite small but I hope that won’t be a problem for him.

B. Molly

Lara, a student from Sweden, is coming to visit my family. I’ve already had some video chats with her. I’ve even seen her brother! Lara makes me laugh a lot and I like her. However, I’m a bit worried because it’ll be the first time someone else is going to share my room. Has anybody else been in a similar situation?

C. Amelia

Inez, a student from Spain, is coming to stay with us for the whole school year. I have two sisters and I’m afraid that Inez might have problems getting on with Jane, the younger one. She’s at a difficult age. Anyway, I’m going to phone Inez for the first time next weekend. I’ll tell her about our house and her room, and ask what she likes to eat. Is there anything else I should do?

The author of the post
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.1.
worries that the exchange student won’t have a good relationship with her family member.
pwz: 51%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.2.
thinks that living in one room with the exchange student may be a problem.
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.3.
is wondering about the exchange student’s personality.
pwz: 53%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.4.
has talked to the exchange student a few times so far.
Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.–10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.

Plan the perfect day with us!
Check the schedule for the different attractions at our Marine Park.


Price*

Times

Ocean Walker

Take a walk on the bottom of the ocean. You will feel like a real diver. Watch fish and other sea life. It’s 100% safe.

$40

Mon to Sun:

9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Fish Feeding

Why don’t you try feeding our fish while standing on a platform with a glass floor? It’s so exciting to see fish right under your feet!

$10

Mon to Sun: 11:00 a.m. - 2:00 p.m. Booking required

Shark Dive

Have you ever been eye to eye with a shark? A special capsule will take you underwater to admire these animals!

$55

Available only during the summer holidays.

Amazing Dolphins

Would you like to watch our cheerful dolphins dance to the music? You can even suggest a song to be played. An unforgettable experience is guaranteed.

$15

Mon to Sun: 12:15 p.m. - 3:15 p.m. Booking required

*Please note that all prices are per person.


Na podstawie: www.ushakamarineworld.co.za

pwz: 79%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Cześć Olu,
bardzo się cieszę, że zobaczymy się jeszcze przed końcem roku szkolnego! Tak jak ustaliłyśmy, podczas Twojej wizyty pójdziemy do oceanarium. Właśnie zarezerwowałam nam karmienie ryb na sobotę o 11:00. Myślę, że jest to ciekawe, bo karmi się je z pomostu, który ma 10.1. .......................... .
pwz: 88%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Mogłabym jeszcze zarezerwować miejsca na inną atrakcję, np. pokaz delfinów. Daj mi, proszę, znać, czy ten pomysł Ci odpowiada. Podczas tego pokazu delfiny będą 10.2. .......................... .
pwz: 73%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Niestety nie będziemy mogły zobaczyć rekinów, ponieważ ta atrakcja jest czynna tylko 10.3. .......................... .
Czekam na Twoją odpowiedź,
Magda
Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wybierz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


A. ago
B. hardly
C. took
D. later
E. rode
F. wrong

THE MYSTERY OF AMELIA EARHART
pwz: 40%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Amelia Earhart wanted to become the first woman to fly around the world. On June 1, 1937, her plane 11.1. off from Miami, Florida.
pwz: 54%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Thirty-one days 11.2. , Amelia Earhart and her navigator had completed most of their journey. They reached a small island in the Pacific Ocean.
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Their next stop was planned on another island 2,500 miles away. But something went 11.3. during the flight and they didn’t reach the island. Nobody ever heard from them again. Today, after over 80 years, we are still not sure what happened to them.
Na podstawie: www.scholastic.com
Zadanie 12. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.4.
WILLIAM SHAKESPEARE’S SCHOOL LIFE
pwz: 49%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Do you want to know what William Shakespeare’s school life was like? He started school when he was 7 years old. In those days, children attended school 12.1. Monday to Saturday.
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Lessons started at 6 in the morning and finished at 5 in the afternoon so Shakespeare had very 12.2. free time.
pwz: 69%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

He learned Latin, astronomy and logic but had no physical education. There were tests 12.3. week and students were punished if they didn’t do well.
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

At the age of fourteen, Shakespeare 12.4. going to school because his father could not pay for it any more.
Na podstawie: www.thoughtco.com
Zadanie 13. (0–4)
Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.–13.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.1.
How much is petrol in Poland?
COST
How much in Poland?
pwz: 38%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.2.
I’ve got a lot of T-shirts but the blue one is my favourite.
THAN
I like my blue T-shirt my other T-shirts.
pwz: 31%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.3.
We will finish this project on Monday.
BE
This project on Monday.
pwz: 37%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.4.
I have been a member of the Animal Club for three months.
MONTHS
I joined the Animal Club .

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią*

W zadaniu otwartym sprawdzającym stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

* Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 10. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Zadanie

Przykładowe akceptowane odpowiedzi

13.1.

doez petrol cost

13.2.

mor than

13.3.

wil be finishet

13.4.

three monhts ago

pwz: 51%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 14. (0–10)
Twoja koleżanka z klasy przeprowadza się wkrótce za granicę. W e-mailu do kolegi z Anglii:
• napisz, co Twoja klasa dała tej koleżance w prezencie, i opisz ten przedmiot
• poinformuj, jak koleżanka zareagowała na Wasz prezent
• wyjaśnij, jak zamierzasz pomóc tej koleżance w przeprowadzce.


Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.


Polityka Prywatności